SZC logo

Budapesti Műszaki SZC

OM kód: 203058 005 | 1149 Budapest, Egressy út 71.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Közösségi Szolgálat

Közösségi Szolgálat

Közösségi szolgálat - tudnivalók

Együttműködési megállapodás:

https://www.egressy.info/?f0=Kozossegi_szolgalat

A közösségi szolgálat teljesítésének módja:

  * 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani
  * 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel.
  * 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát.

Partnereink (a lista folyamatosan változik, bővül):
  * Magyar Futball Akadémia Alapítvány
  * Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófa Kirendeltség
  * "Vigyázó Kéz" Gyermekvédelmi Egyesület
  * Országos Egyesület a Mosolyért"
  * Otthon Segítünk Alapítvány
  * Napfény Otthon KKM Alapítvány
  * Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
  * Zuglói Bóbita Óvoda
  * WOL Élet Szava
  * Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
  * PIOK Péceli Integrált Oktatási Központ
  * Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
  * Honvéd FC Kft Futball Akadémia Alapítvány
  * Zrínyi Baranta SE
  * Maglódi Teniszklub
  * Vifi Alapítvány
  * Főkert Nonprofit Zrt.
  * Magyarkúti fogadók
  * Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
  * Homoludens.hu Egyesület
  * Zuglói Cserepes Kulturális N.pr.KFT
  * Magyar Ökomenikus Segélyszervezet

=== Közösségi Szolgálat- Társadalmi felelősségvállalás ===

Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelye kimondja: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár." A fenntarthatatlanság (a környezet pusztulása és a fokozódó társadalmi igazságtalanság) korunk legfontosabb kihívása. Az önkéntes közösségi szolgálat az anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, a személy belső indíttatásából végzett tevékenység, mely egyidejűleg hasznos a támogatottnak és az önkéntes munkát végzőnek. Szociális, környezetvédelmi, szervezett keretek között folytatott (egyéni vagy csoportos), projekt módszerrel való teljesítés.

=== Jogi háttér ===
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, és a a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet


107.§

(1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.


(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.


(3) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és karitatív,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelmi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset megelőzési
területen folytatható tevékenység.


(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben
meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.


(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g)pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló
oktató az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen –legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.


(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.


(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.


(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú
tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,

b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 3 példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,

d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek
tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.


  === Szervezés ===
A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő.A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.


Teljesítési lehetőségek:

  Fogadó intézményekkel kötött együttműködés alapján: 
  * a helyi katasztrófavédelemmel együttműködés
  * kertészettel, parkokkal együttműködés
  * katonasírok gondozása
  * nyugdíjas otthon
  * civil szervezetekkel együttműködés
  * Óvodák, iskolákkal kötött együttműködés, stb.

Egyéb lehetőségek:

  * az iskola környezetének tisztán tartása
  * környezetvédelem (tábor, központi szervezésű „Te szedd" akció)

=== Dokumentálás ===
A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban.
  * a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap
  * e-naplóban és a törzslapon
  * igazolást állít ki két példányban
  * az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíteni
  * az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást köt egymással


*Az iskola (osztályfőnökök) feladata:*
  * a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről
  * önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet
  * a szülők tájékoztatása

(megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani. 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát)


=== Iskolai koordinátor feladatai: ===
A középiskola intézményvezetője jelöli ki, a koordinátor felelős
  * a diákok felkészítésért
  * pedagógiai feldolgozásért (mentorálás)
  * a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért
  * adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért
  * a diákok bevonásáért a folyamat egészébe
  * a tevékenységek elismeréséért
  * együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért


A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum Szakmai Programja szerint az iskola (osztályfőnökök) feladata:
  * a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről (önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet)
  * a szülők tájékoztatása.
  * a programra való felkészítés
  * a szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél
  * magánszemélyeknél
  * nyilvánosság biztosítása
  * kísérés (amennyiben a program szerint szükséges)
  * a program zárása


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki SZC


Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

1149 Budapest, Egressy út 71.

Telefon: +36705021268

E-mail: titkarsag@egressy.info

OM azonosító: 203058 005


2024Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum